• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.74/2016- ПУТНИЧКИ АУТО

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34110000- путнички ауто

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.01.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
11.01.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 74 141216

Обавештење о продужетку рока 1 1 74 2016

Oдлука о додели уговора 1 1 74

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 

 

Штампа

ЈН 1.1.9/2016- ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Високи и средњи лишћари Партија 3-Високи и средњи четинари Партија 4-Лишћарско и четинарско шибље

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2016- ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 2-Високи и средњи лишћари, 03451100 –Саднице
Партија 3-Високи и средњи четинари, 03411000- четинарско дрво
Партија 4-Лишћарско и четинарско шибље, 03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.101/2016 -Набавка опреме за одржавање травњака

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.12..2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000 – пољопривредне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.01.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.01.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 1 101 090117

Одлука о додели 1 1 101 070217

Обавештење о закљученом уговору 1 1 101

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.7/2016-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.01.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 27 П1 161216

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П1 221216

Одговор 2 1 2 7 П1 050117

Одлука о додели 1 2 7 П1 300117

Обавештење о закљученом уговору 1 2 7 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.100/2016- КИПЕР 2т

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34100000– Моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.01.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.01.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.111/2016- КИПЕР ЧЕТВОРООСОВИНСКИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.111/2016- КИПЕР ЧЕТВЕРООСОВИНСКИ

Назив и ознака из општег речника набавки: 341000000– Моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.01.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
10.01.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације од 06.12.2016.

Појашњење конкурсне документације од 14.12.2016.

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд