• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.9/2016- ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1-Дрворедне саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03451100 –Саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.104/2016 НИСКОНОСЕЋА ПРИКОЛИЦА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34223300 - приколице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.01.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.01.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 1 104 200117

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.95/2016 - ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 1-Заштитна хемијска средства за биљни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

24000000 – Хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.01.2017 . године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
19.01.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 12.01.2017.

Одлука о обустави 1 1 95П1 300117

Обавештење о обустави поступка 1 1 95П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.12/2016 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 2-Сервис за надоградњу ротопресе Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне Партија 4-Сервис за надоградњу миксера

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 2-Сервис за надоградњу ротопресе
Партија 3-Сервис за надоградњу цистерне
Партија 4-Сервис за надоградњу миксера

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.93/2016 - БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

8. БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво, редни број ЈН 1.1.93/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 44800000 – боје, лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.01.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
20.01.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена Конкурсне документације од 09.01.2017.

Обавештење о закљученом уговору 1 1 93П1

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.90 /2016- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа, Партија 2- Обла грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.90 /2016. ДРВНА ГРАЂА,
Партија 1- Резана грађа: 03419100 – производи од дрвне грађе
Партија 2- Обла грађа- трупци:03418000- трупци, облице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=149890

Рок за достављање понуда:
17.01.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.01.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Одлука додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд