• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз Партија 3- Ризла редни број ЈН број 1.1.1/2016

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.01..2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз Партија 3- Ризла редни број ЈН број 1.1.1/2016

44911000 –мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.02.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
17.02.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 08.02

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.84/2016- СОФТВЕР ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.84/2016- СОФТВЕР ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ

Назив и ознака из општег речника набавки:
48000000 – програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

JН 1.1.89/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН 1.1.89/2016 – МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.9/2016- ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 5-Парковске саднице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.01.2017.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03451100 –Саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.02.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 9п5

Обавештење о закљученом уговору 1 1 9 П5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.118/2016- СОФТВЕР ЗА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000 – програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.02.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Појашњење од 19.01.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.32/2016 - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ Партија 1- Водоводни материјал Партија 2-Резервни делови за уграђену санитарну опрему

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.32/2016 - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1- Водоводни материјал
Партија 2-Резервни делови за уграђену санитарну опрему

Назив и ознака из општег речника набавки:
44115210 – водоинсталатерски материјал
39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.01.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
31.01.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору п2

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 06.01.2017.

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд