• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.53 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Рез. дел. за грађ. маш. марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2017 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београдаhttps://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155416

Рок за достављање понуда:
12.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.1.9 /2017- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9 /2017- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Партија 1- Резана грађа: 03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154494

Рок за достављање понуда:
30.03.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
30.03.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампа

ЈН 1.1.50 /2016. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50 /2016. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153612

 

Рок за достављање понуда:
17.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 кон.документације

ПРИЛОГ 2 кон.документације

Одлука о додели П1 1 1 50 16 240317

Одлука о додели П2 1 1 50 16 240317

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Штампа

ЈН 1.2.40/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА Партија 1-Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова, Партија 6- Ремонт и сервисирање хладњака, ауспуха и интеркулера,

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН број 1.1.93/2016 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.93/2016 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско молерски материјал

44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.03.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.03.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о првој измени и допуни конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.96/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.96/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ- Материјал за заливне системе
43323000- опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.02.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд