• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.3.7./2017- РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ-ПОЛАГАЊЕ КАМЕНА И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧЕСМЕ У СКАДАРСКОЈ УЛИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.3.7./2017- РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ-ПОЛАГАЊЕ КАМЕНА И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧЕСМЕ У СКАДАРСКОЈ УЛИЦИ
45400000 – завршни грађевински радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 04.04.2017.

Појашњење конкурсне документације 06.04.2017.

Остала обавештења

ЈН МВ 1.3.8./2017- РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана31.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.3.8./2017- РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ

45432111-радови на постављању флексибилних подних облога

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157288

Рок за достављање понуда:
11.04. 2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена број 1.конурсне документације од 04.04.2017.

Одговор и појашњење кон.документације 06.04.2017.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ 1.1.24./2017- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.24/2017- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.48/2016 Услуга обраде регистратурског материјала – за постојећи систем „Archilleus“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.48/2016 Услуга обраде регистратурског материјала – за постојећи систем „Archilleus“
79900000 разне пословне и са пословањем повезане услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.03.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
20.03.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Први одговор на питање од 14.03.2017.

Други одговор на питање од 14.03.2017.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.3.9./2016- УСЛУГА ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ТОПЛОВОДНИХ КАЛОРИФЕРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.3.9/2016- УСЛУГА ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ТОПЛОВОДНИХ КАЛОРИФЕРА
45000000 – грађевински радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.03.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
16.03.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Измена конурсне документације од 06.03.2017. године

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.20./2017- ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.20./2017- ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154562

Рок за достављање понуда:
14.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд