• Почетна
  • Завршене
  • Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

9/16 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Служба за централизоване набавке је спровела отворени поступак за набавку добра бр 9/16 Папирна галантерија за одржавање личне хигијене
33760000-5 тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке, салвете
33761000-2 теалетна хартија
33770000-8 хартија за хигијенску употребу

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

19/16 Прибор за одржавање хигијене-метле

Служба за централизоване набавке је спровела отворени поступак за набавку добра бр.19/16 Прибор за одржавање хигијене-метле 

 назив и ознака из општег речника набавкe: 39224100-9 метле

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

Централизована набавка 5/16 ЕНЕРГЕНТИ

Служба за централизоване набавке је спровела отворени поступак за набавку добра 5/16 ЕНЕРГЕНТИ обликовану у две партије:

Партија 1- уња за ложење

09135000-4 уља за ложење

Партија 2 - гасно уље екстра лако Евро ел

09134000-7 -гасна уља

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

Штампа

2/16 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Служба за централизоване набавке је спровела отворени поступак за набавку добра бр.2/16 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
30192000-1 канцеларијски материјал
30197000-6 ситна канцеларијска опрема
30199000-0 канцеларијси материјал од хартије и други артикли

Партија 1- Папир за писање и папир за штампање и фотокопирање

Партија 2- коверте

Партија 3- Обрасци,пословне књиге и налепнице

Партија 5- фасцикле, регистратори и материјал за архивирање и паковање

Партија 6- свеске, блокови, роковници и мапе

Партија 7- Прибор за писање и брисање

Партија 8-Пратећи компјутерски материјал

П9-батерије

П10- материјал за спајање, коричење и бушење

Партија11-филмови, ролне, тонери за телефакс уређаје, пантљике за рачунарске машине, остало

Партија 12-Остали канцеларијсли материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

3/16 Погонска горива за моторна возила

Служба за централизоване набавке и контролу набавки спровелча је отворени поступак централизоване јавне набавке добра број 3/16 ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Партија 1- Безоловни моторни бензин Evro premijum BMB 95 и/или EVRO BMB 98 на бензинским станицама

09132000-3 бензин

Партија 5- Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца

09134200-9 дизел гориво

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П1

Штампа

16/16 MIcrosoft лиценце

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровела је отворени поступак централизоване јавне набавке добара број

16/16 - MIcrosoft лиценце ,

Партија 1- Microsoft лиценце MPSA и GGWA LO
48620000-0 оперативни систем

На основу Оквирног споразума број XII-01-401.1-25/16 од 24.06.2016. године , потписан је појединачни уговор заведен код ЈКП "Зеленило-Београд" под бројем 14-273/16 од 12.07.2016.године

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд