ЈН број 1.1.93/2016 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.93/2016 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско молерски материјал

44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.03.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.03.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о првој измени и допуни конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд