ЈН 1.2.40/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА Партија 1-Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова, Партија 6- Ремонт и сервисирање хладњака, ауспуха и интеркулера,

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд