JН 1.1.96/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ- Материјал за заливне системе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.96/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ- Материјал за заливне системе
43323000- опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.02.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд