ЈН 1.1.9 /2017- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9 /2017- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Партија 1- Резана грађа: 03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154494

Рок за достављање понуда:
30.03.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
30.03.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд