ЈН 1.1.53 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Рез. дел. за грађ. маш. марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2017 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53 /2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београдаhttps://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155416

Рок за достављање понуда:
12.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд