ЈН 1.1.50 /2016. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50 /2016. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153612

 

Рок за достављање понуда:
17.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 кон.документације

ПРИЛОГ 2 кон.документације

Одлука о додели П1 1 1 50 16 240317

Одлука о додели П2 1 1 50 16 240317

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд