Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.2.7/2016-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 2- Услуга ВПН Л3 интернета Партија 3- Услуга мониторинга и подршке ВПН Л3 мреже са софтверским решењем

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03..2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон курсне документације  1 2 7 П2П4 190117

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 270117

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 270117

Одговор 1 2 7 300117

Трећа измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П3 010217

Обавештење 2 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 010217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 030217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 127 П2П3П4 030217

Обавештење 3 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Одговор 1 2 7 П4 170217

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 2 7П2П3П4 200217

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1.2.7/2016П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5 прилог

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд