Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.2.28/2016- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ, Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења са услугом мониторинга

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ, Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења са услугом мониторинга , редни број ЈН 1.2.28/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Појашњење и додатне информације

Појашњење од 02.02.2017.

Измена и допуна конкурсне документације од 07.03.2017.

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд