Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

JН 1.1.95/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ( трактори са прикључним машинама)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.95/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ( трактори са прикључним машинама)
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.04.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
21.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 13.04.2017.

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд