ЈН 1.1.47/2017- ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, Партија 1-Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09132000 Бензин

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.04.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
21.04.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документације

Обавештење о продужетку рока 1 1 47 17

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 47 17 110417

Одлука о додели уговора 1 1 47 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа