Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.45/2016 -РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС" Партија 2-Делови за теретна возила марке "ZASTAVA IVECO" Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд