Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.44 /2016. ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.44 /2016. ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154749

Рок за достављање понуда:
04.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 конкурсне документације

ПРИЛОГ П2 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд