Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.2/2017- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.,2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44110000 –грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.04.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2017. године. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1.1.2 17 П2 130317

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 1 2 П2 240317

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 1 2П2 24032017

Одлука о додели 1 1 2 П2 180417

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд