Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 1- Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, Партија 4-Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 -Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, 031211000 – Хортикултурни производи
Партија 4- Семе за цвеће, 03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд