Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.119/2016- ДОДАТНА МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

32424000-мрежна инфраструктура

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.06.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 12.05.2017.

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд