Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 2-Обла грађа-трупци

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.9/2017 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 2-Обла грађа-трупци
03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.06.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.06.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.119/2016- ДОДАТНА МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

32424000-мрежна инфраструктура

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.06.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 12.05.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.2 /2017 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2017 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија
44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.06.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.33 /2017 - НАБАВКА РЕКВИЗИТА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ И ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.06.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.06.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 12.05.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.60/2017 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације 1 1 60 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН број 1.1.1/2017 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 2-Расути материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.1/2017 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 2-Расути материјал

44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158061

Рок за достављање понуда:
15.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже
031211000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.05.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.50/2017- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.05.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 2 50П1

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 2 50 060417

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.11 /2017 ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ,Партија 6-ЛАВАНДА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.11 /2017 ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ,Партија 6-ЛАВАНДА
03121000 – хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157347

 

Рок за достављање понуда:
05.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА,Партија 2- Травно семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА,Партија 2- Травно семе

03120000 – хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157052

Рок за достављање понуда:
03.05.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.05.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.56 /2017 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.56 /2017 Делови за уређаје марке "STIHL"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.04.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
25.04.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.61 /2017- ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „IMT BOLJEVAC“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.61 /2017- ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „IMT BOLJEVAC“
Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156447

Рок за достављање понуда:
25.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.47/2017- ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, Партија 1-Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09132000 Бензин

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.04.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
21.04.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документације

Обавештење о продужетку рока 1 1 47 17

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 47 17 110417

Одлука о додели уговора 1 1 47 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.95/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ( трактори са прикључним машинама)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.95/2017 – ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВЕДУ ( трактори са прикључним машинама)
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.04.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
21.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 13.04.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1-Боје и лакови за метал и дрво

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво

44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.04.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
20.04.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Први одговор за ЈН 1.1.17/2017 Партија 1 од 12.04.2017.

Други одговор за ЈН 1.1.17/2017 Партија 1 од 18.04.2017

Трећи одговор за ЈН 1.1.17/2017 Партија 1 од 18.04.2017

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.45/2016 -РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС" Партија 2-Делови за теретна возила марке "ZASTAVA IVECO" Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

Штампа

JН 1.1.62/2017 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.62/2017 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.04.2017. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
19.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.39/2017 ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ Партија 2- Вештачка и фолијарна ђубрива Партија 3 - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 2- Вештачка и фолијарна ђубрива, 14310000 минерали за вештачка ђубрива
Партија 3 - Супстрати за производњу расада –24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.04.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 39 П3

Одлука о додели 1 1 39 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал ( саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН број 1.1.17/2017 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал ( саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница

44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.44 /2016. ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.44 /2016. ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154749

Рок за достављање понуда:
04.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 конкурсне документације

ПРИЛОГ П2 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.1.2/2017- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.,2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44110000 –грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.04.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2017. године. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1.1.2 17 П2 130317

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 1 2 П2 240317

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 1 2П2 24032017

Одлука о додели 1 1 2 П2 180417

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.91 /2016 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА-Травнo семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.1.12/2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 1- Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, Партија 4-Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 -Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, 031211000 – Хортикултурни производи
Партија 4- Семе за цвеће, 03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН 1.2.28/2016- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ, Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења са услугом мониторинга

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ, Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења са услугом мониторинга , редни број ЈН 1.2.28/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Појашњење и додатне информације

Појашњење од 02.02.2017.

Измена и допуна конкурсне документације од 07.03.2017.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151569

Рок за достављање понуда:
14.02.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације П2

Измена конкурсне документације 26.01.2017.

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.7/2016-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 2- Услуга ВПН Л3 интернета Партија 3- Услуга мониторинга и подршке ВПН Л3 мреже са софтверским решењем

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03..2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон курсне документације  1 2 7 П2П4 190117

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 270117

Друга измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 270117

Одговор 1 2 7 300117

Трећа измена и допуна конкурсне документације 1 2 7 П3 010217

Обавештење 2 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 010217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 1 2 7 П2П3П4 030217

Трећа измена и допуна са појашњењем конкурсне документације 127 П2П3П4 030217

Обавештење 3 о продужетку рока за подношење понуда 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Четврта измена и допуна конкурсне документације са појашњењем 1 2 7 П2П3П4 100217

Одговор 1 2 7 П4 170217

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 2 7П2П3П4 200217

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1.2.7/2016П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5

Пета измена и допуна конкурсне документације 1.2.7/2016, П2П3П4П5 прилог

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Штампа

ЈН 1.1.61/2016 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ Партија 1 -Зимска радна одећа Партија 2 - Специјална заштитна средства Партија 3- Заштитне рукавице Партија 4- Униформе и заштитна средства

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.12.2016. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
13.12.2016. године у 12 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П3

Измена и допуна конкурсне документације од 30.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1

Одговор 1 1 61 П3

Одговор 1 1 61 П1 од 29.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1 од 01.12.2016.

Измена и допуна кон.док.02.12.2016.

Одговор 1 1 61 П1 05122016

Одговор 1.1.61 П1 од 06.12.2016.

Обавештење о продужетку рока 2 081216 1 1 61 П1П2п3П4

Одговор 1 1 61П1 081216

Одговор 1.1.61 П4 08.12.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П1П2П3 081216

Oдговор 1 1 61 П1 091216

Одлука о додели 1 1 61 П2 050117

Одлука о додели 1 1 61 П3 050117

Одлука о додели 1 1 61 П4 170117

Одлука о додели уговора 1 1 61 П1 190117

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 1 61 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 П4

Штампа

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Партија 1 - Летња радна одећа Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Партија 1 - Летња радна одећа
Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29./2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.1.29/2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 4- Материјал за заливне системе : 43323000 –опрема за наводњавање
Партија 5- Електро материјал: 31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.06.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.06.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд