Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.2.43./2017- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.05.2017.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.43./2017- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Партија 1-Закуп или коришћење фитнес центра- пилатес
Партија 2-Закуп или коришћење дворане за мали фудбал
Партија 3- Закуп или коришћење затвореног базена
Партија 4-Закуп или коришћење теретане
92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.05.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.3.4/2017-УСЛУГЕ НА ДОРАДИ ПРОИЗВОДА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.05.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.3.4/2017-УСЛУГЕ НА ДОРАДИ ПРОИЗВОДА
Партија 1- УСЛУГА ТОПЛОГ ЦИНКОВАЊА
Партија 2-УСЛУГА ПЛАСТИФИЦИРАЊА ПОЛИЕСТЕРОМ
Партија 3- УСЛУГА ПЕСКИРАЊА
Партија 4 - УСЛУГА ТЕРМОЛАКИРАЊА

98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.05.2017. године. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.05.2017. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама
80000000 – Услуге образовања и стручног оспособљавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.05.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 27.04.2017.године

Остала обавештења

Штампа

JН MВ Броj 1.1.72 /2017 АЛАТ,ПАРТИЈА 3-РУЧНИ АУТОМЕХАНИЧАРСКИ АЛАТ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JН MВ Броj 1.1.72 /2017 АЛАТ,ПАРТИЈА 3-РУЧНИ АУТОМЕХАНИЧАРСКИ АЛАТ

44511000-ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158472

Штампа

ЈН МВ 1.1.91/2017- НAБAВКA ПЛOTEРA

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30232100-штампачи и плотери

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.04.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
25.04.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 91

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

ЈН МВ 1.1.35/2017- ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 3-Тонери и кетриџи за штампаче марке "LEXMARK" Партија 5-Тонери и и кетриџи за штампаче марке "KYOCERA"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН МВ 1.2.1/2017 -ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН МВ 1.2.1/2017 -ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Болничке услуге у области рехабилитације - 85111400

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157370

Рок за достављање понуда:
20.04.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
20.04.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 07.04.2017.

Измена конкурсне документације 07.04.2017.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН МВ 1.2.35./2017- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.35./2017- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

71510000 –услуге испитивања терена

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.72/2017- АЛАТ,Партија 4-Резни алат за столарске, грађевинске, браварске стругарске машине,

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана20.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

44512000 -разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.04.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 1 72 П4

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 72П4

Одговор на питање 30.03.2017.

Одлука о додели 1 1 72 P4 270417

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.67./2016- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА, Партија 1- Клима уређаји

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.67./2016- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА, Партија 1- Клима уређаји
39717200 – уређаји за климатизацију

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.01.2017. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
19.01.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени одлуке о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

УРЕЂАЈИ ЗА ПРИСТУП И ОБРАДУ ГИС ПОДАТАКА JН MВ Броj 1.1.110 /2016 Партија 1- СИМ картице за приступ мобилном интернету Партија 2- Уређаји за прист

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1- СИМ картице за приступ мобилном интернету-31712112 сим картице
Партија 2- Уређаји за приступ и обраду ГИС података-30237450 графички таблет

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.01.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
30.01.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за ЈН 1.1.110 10.01.2017

Обавештење о другом продужењу рока за ЈН 1.1.110 16.01.2017

Друга измена и допуна конкурсне документације

Трећа измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка за партију 1 сим картице за приступ мобилном интернету

Обавештење о обустави поступка за партију 1 сим картице за приступ мобилном интернету

Одлука о додели уговора за партију 2 Уређаји за приступ и обраду ГИС података

Одлука о измени одлуке о додели уговора за партију 2- Уређаји за приступ и обраду ГИС података

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 1-Пољопривредни ручни алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 1-Пољопривредни ручни алат
44511000- ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146564

Рок за достављање понуда:
09.11.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.11.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 11 63 П1 191216

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одговор на питање 04.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом Захтеву за заштиту права

Обавештење о донетој одлуци репибличке комисије

Штампа

ЈН МВ бр. 1.2.37/2016 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

98300000- Разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.06.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

 

Штампа

ЈН МВ 1.2.1/2016 -ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Болничке услуге у области рехабилитације - 85111400

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=134887

 

Рок за достављање понуда:
06.06.2016.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.06.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Штампа

ЈН МВ 1.1.19/2016 ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ, Партија 2-Пластични делови за дечије реквизите, Партија 3- Делови од канапа за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.04.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.05.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.05.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА БР. 1

Остала обавештења

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П3

Штампа

ЈН МВ 1.1.18/2016- ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.04.2016. године до 10 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2016. године у 10 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 18

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.18/2016 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.18/2016 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА
50610000- Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128725

Рок за достављање понуда:
15.03.2016. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oдлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН МВ 1.1.22./2016- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.22/2016- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта


https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128327

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.67./2015- ГРЕЈНА ТЕЛА НА ЧВРСТА ГОРИВА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.10.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.67./2015-ГРЕЈНА ТЕЛА НА ЧВРСТА ГОРИВА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
39721000 –опрема за кување или грејање у домаћинству

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2015. године до 13:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2015. године у 13:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.16./2015- ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.10.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

ЈН МВ 1.1.16/2015-ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ

Партија 1- Електоде , 31711140 –електроде
Партија 2- Брусне плоче, 14811300 – брусне плоче

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈНМВ 1.1.19/2015- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.09.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ1.1.19/2015- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ

Партија 1 - Метални делови за дечије реквизите
Партија 2 - Пластични делови за дечије реквизите
Партија 3 - Делови од канапа за дечије реквизите
Партија 4 - Опрема за дечије реквизите

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Штампа

ЈН МВ 1.2.46./2015- СЕРВИС ХТП 35

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.08.2015. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
1.2.46./2015 СЕРВИС ХТП 35
Назив и ознака из општег речника набавки:
98300000 – разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.08.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.08.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд